Utbildning: Appreciative Inquiry, förändrings-ledning och styrkebaserat ledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utvecklingsarbete i relation till organisa­tioner, grupper och individer. Till dig som både vill ha inspiration, det senaste inom forskning och konkreta verktyg att använda i din praktiska vardag. Ge dig själv en möjlighet att öka ditt bidrag till framgångsrika processer där ett sam-skapande, delaktighet, engagemang och ett ansvarstagande hos alla involverade blir en självklar del.

De livgivande krafterna i förändringsarbetet

Appreciative Inquiry (AI) är en internationellt etablerad metod och förhållningssätt inom förändringsarbete för att på kort tid och med bestående effekt skapa förändring genom tydliga målbilder, hög delaktighet och stort ansvarstagande. Själva AI-arbetet pågår utifrån en speciell process som erbjuder kreativitet, engagemang och ökad arbetsglädje i arbetet på väg mot uppsatta mål. AI är en kollaborativ och praktisk metod som passar många sammanhang, i arbete med individer, grupper, organisationer men också i större samhällsarbeten. AI är en metod och förhållningssätt för att söka, identifiera och utveckla de livgivande krafterna och energierna i en organisation som är närvarande när ett system fungerar optimalt.

AI bygger på ett styrkebaserat perspektiv som värdesätter allas bidrag och utforskar människors goda intentioner, värderingar och det människor värnar om i utvecklingsarbete förändring och vid konflikter. Genom att involvera människor i sin egen önskade utveckling skapas också eget ansvarstagande i arbete mot uppsatta mål. Utveckling sker genom tydliga mål där vi bygger på det som fungerar bra och använder innovativa och kreativa metoder till att sam-skapa det som skulle kunna vara. Vi vill ge dig en gedigen plattform för att leda utvecklings- och förändrings­arbete framgångsrikt och hållbart. Vi vill bidra till att du får en möjlighet att utveckla si ditt ledarskap och ökar din förmåga att leda processer och utveckling genom ett samskapande och där resurser, kunskap och kompetens tas till vara på. Genom att implementera AI som en grund i organisationer och gruppers arbetssätt skapas optimala förutsättningar till delaktighet, arbetsglädje och en hållbar utveckling i arbetet mot den framtid vi vill se.

Kursupplägg

Kortare seminarier kommer att varvas med ett praktiskt arbete där du får prova olika tekniker och metoder inom Appreciative Inquiry, systemiska perspektiv, förändringsledning och styrkebaserat ledarskap.  I gruppen ges en möjlighet att arbeta med egna praktiska exempel och mål. Genom upplevelsebaserade övningar ges du en möjlighet att öka förståelse och utveckla din kreativitet och ditt eget hantverk. Övningar syftar till att ge dig en ökad förståelse och kunskap på ett sätt som också direkt är applicerat i ditt arbete med konkreta tekniker att använda.

Du får under kursdagarna möjlighet till en såväl professionell men också personlig utveckling som en naturlig del i din yrkesprofession och vardag.

Utbildningens innehåll

Under kursdagarna kommer du att få:

En grund för att kunna arbeta praktiskt i organisationer och system med grupper och individer utifrån Appreciative Inquiry och styrkebaserade tekniker.

Teoretisk bas och förståelse samt praktiska verktyg att använda dig av i ditt arbete

En djupare kunskap om hur människor i system, organisationer och samhällen interagerar med varandra

Kunskap om hur det är möjligt att förankra processer, skapa delaktighet, arbetsglädje, ansvarstagande utifrån samskapande

En ökad förståelse för möjligheter utifrån styrkebaserade och systemiska perspektiv där kompetens och kunskap men också potential tas tillvara på

Utifrån forskning och vetenskap förstå vad som bidrar till en förändring och utveckling hos individer och grupper.

Neuroforskning utifrån området för förändringsarbete och motivation och drivkrafter

Kunskap om betydelsen av tilltro till den egna förmågan hos individer och grupper och hur det är möjligt att stärka denna.

Öka din förmåga att applicera metod och förhållningssätt på bästa möjliga sätt till det unika sammanhanget där du är

Fördjupad kunskap om kommunikation och hur perception och kognition påverkar vår förståelse och samspel med andra

Ökad förståelse för språkets betydelse och hur vi kan använda språket för att utveckla handlingsutrymme och bidar till förändring

Kunskap om samtalet som redskap för utveckling och förändring

Möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera och leda skiftande processer för att tillgodose verksamheters och grupper unika sammanhang och behov

Kunskap om hur du kan använda berättelsers kraft i meningsskapande processer och i att sam-skapa förändring och utveckling

Aktionsforskning som en möjlighet att involvera människor i sitt eget lärande och utveckling genom att beforska och ta tillvara på goda erfarenheter och kunskap.

Möjlighet att stärka dig själv i ditt ledarskap, reflektera över den kunskap och erfarenhet du har och hur du kan bygga vidare på denna i din fortsatta utveckling

Kursledare

Kicki Oljemark – socionom, PhD systemisk ledarskapspraktik, familjeterapeut, MSc i systemisk konsultation och organisationsutveckling. Kicki har lång erfarenhet av praktiskt socialt arbete och av samtal som redskap med individer, familjer och grupper. Kicki har också lång erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare och av förändringsledning nationellt och internationellt. Kicki leder sedan 10 år tillbaka utbildningar inom systemiska och styrkebaserade perspektiv och förändringsledning.

Ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt

Mötet med andra människor bjuder in oss i både komplexitet och möjligheter. Vår utgångspunkt är ett systemiskt perspektiv där vi utgår ifrån att det finns många olika sätt att förstå, uppleva och beskriva händelser, upplevelser och sammanhang. Utifrån ett systemiskt perspektiv får vi både en förståelse för denna komplexitet och dess möjligheter samtidigt som vi får konkreta verktyg att använda oss av i mötet med andra.
Det systemiska perspektivet lägger särskilt fokus på kommunikation och dess betydelse. Här belyses språkets betydelse, frågornas kraft och samtalets möjligheter. Det konkreta systemiska arbetet handlar om att främja konstruktiva meningsskapande processer och bidra till hjälpsam kommunikation och hjälpsamma samspelsmönster. Mening och förståelse ses som en process i ständig utveckling. Vår förståelse och tilltro till oss själva påverkar de möjligheter vi ser och vårt handlande, detta gäller både oss själva och de vi möter i vårt arbete.
Ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt erbjuder ett fokus på att ta tillvara på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur vi genom detta kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Perspektiven tar hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Med teori som utgångspunkt och praktiska verktyg får du möjligheter att hitta nya vägar till att arbeta mer etiskt, innovativt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, det egna ansvarstagandet och tillvaratagande av resurser och potential.

Varmt välkommen!

Snabbfakta

Kurs: Appreciative Inquiry, förändringsledning och styrkebaserat ledarskap

Kurslängd: 4 dagar (2+2)

Nästa kursstart: 14 april 2021

Kursdatum: 14-15 april samt 4-5 maj 2021

Tid:  09:30 -16:30 första dagen, 9:00-16:30 övriga dagar

Kursavgift: 12 650 kr ex moms. Rabatt ges vid fler än en person ifrån samma arbetsplats med 25% rabatt för varje efterföljande. 

Följande ingår i kursavgiften: fyra utbildningsdagar, dokumentation, vegetarisk lunch och fika

Kurslokalens adress: Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm (Hälsans hus)

 

Anmälan: anmälan sker genom att skicka ett mail till kicki.oljemark@senspero.com