Om oss

Sensperos främsta kunskap och kompetens ligger inom området för ledarskap, kommunikation, att leda genom samtal och styrkebaserad organisationsutveckling. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av eget ledarskap men också omfattande erfarenhet och samarbete med chefer, olika organisationer och kommuner med ett stort lärande som följd.

Vi erbjuder utbildningar för ledare med fokus på personligt ledarskap, förändringsledning och lärande i organisationer. Vi erbjuder också utbildningar till individer, grupper och organisationer som vill utveckla sin förmåga i förändringsledning, samtalsteknik och kommunikation.

Vi arbetar med organisationsutveckling och förändringsledning med fokus på att utveckla arbetsglädje, engagemang, ansvarstagande, kreativitet, samarbete, lärande och kvalitet i organisationen med verksamhetens mål och en hållbar utveckling i fokus. Senspero fokuserar på att utforska styrkor och resurser hos såväl individer, grupper och i organisationer för att samskapa den optimala organisationen där människor kan ge sitt bästa i linje med organisationens mål, detta kallar vi styrkebaserad utveckling. Ledarskapet och ett nära samarbete med verksamheters chefer ser vi som en viktig del i allt.

Vi är mycket välutbildade inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation. I Sverige och internationellt står vi för betydande kunskap inom och erfarenhet av Appreciative Inquiry och systemiskt arbete där vi är ledande inom området. Företaget är forsknings och kunskapsbaserat inom personlig utveckling för ledare, värdegrunds arbete och styrkebaserat och systemiskt arbete.

Sensperos styrka ligger också i ett starkt nätverk och internationellt samarbete. Vi samarbetar med flertalet mycket kunniga konsulter, nationellt och internationellt. Vi samarbetar också bland annat med Harvard University i Boston och Muhimbili University i Tanzania för att utveckla styrkebaserad förändringsledning. Vi är också associerade med Taos institute.

För oss är en ständig kunskapsutveckling och fördjupning viktig och till detta innefattar ett internationellt nära samarbete med de främsta inom området och Universitet en självklar del. Våra konsulter och samarbetspartners har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling. Grundare, Kicki Oljemark, Dr i systemiskt ledarskap. Kicki är i grunden socionom och har många års erfarenhet av arbete som chef och chef till chefer förutom sitt arbete som konsult i skiftande sammanhang. Kicki har förutom att hon har doktorerat i ledarskap också en Master of Science i styrkebaserat/systemiskt ledarskap och organisationsutveckling. Kicki har också lång utbildning och erfarenhet av samtalsteknik och att leda samtal med fokus på förändring.

Senspero har en stark värdegrundsbas i sitt arbete vilket gör att vi har höga krav på oss själva i det arbete vi gör och vill stärka och rusta såväl ledarskap som organisationer och dess medlemmar på bästa sätt. Detta kräver genomtänkt samarbete vilket anpassas till varje enskild organisations förutsättningar och utvecklingsområden. Vi värnar om en hållbar utveckling och en självständighet i strukturer och ledarskap i organisationer. Verksamhetens uppdrag är alltid i fokus med utvecklad kvalité och ett framgångsrikt arbete för varje organisation som mål.

Det är viktigt för oss att ett samarbete med oss upplevs såväl meningsfullt som energi givande. Vår pedagogik är tydligt värdegrundsbaserad där det alltid handlar om att ta tillvara på individer och gruppers kompetens och styrkor i utvecklingsarbetet. Vårt fokus är att öka en känsla av mening och stolthet i det arbete som gör samtidigt som detta kopplas på ett naturligt sätt mot uppsatta mål och utveckling sker i samklang med uppdrag.

Efter många år i Stockholm har vi nu vår bas i Söderköping och tar uppdrag över hela landet och internationellt.

Jag är övertygad om att alla människor, grupper och organisationer har en oanvänd, inneboende kapacitet och potential som kan frigöras. Kanske syns den inte alltid och vid utmaningar och förändringsarbete händer det ofta att människor inte har möjlighet att ge sitt bästa och det kan lätt bli missförstånd och konflikter. Mål kan upplevas som oklara och engagemang och drivkrafter minska. Detta vill vi vara med och ändra på. Vårt arbete blir att tillsammans med er hitta och stärka resurser och utveckla kapacitet via den potential som går att finna i ett systemiskt och styrkebaserat arbete.

Ett systemiskt och styrkebaserat arbete är kollaborativt. Det involverar och engagerar. Metoder och teori stärker individer och grupper samtidigt som det gör människor medvetna om det handlingsutrymme de har och hur de kan göra en skillnad. Ett systemiskt och styrkebaserat arbete gör individer och grupper medvetna om att de är viktiga för framgång och helhet. Det ökar också arbetsglädje och ansvarstagande i denna riktning.

Jag vet att det finns oändligt med resurser och kompetens att ta tillvara på hos alla individer och grupper. Allt för mycket fokus finns på det som inte fungerar. Genom att skifta fokus till det som fungerar och med ett tydligt mål i sikte skapas meningsfullhet och individer och organisationer får en möjlighet att hämta kunskap, kraft och energi.

Värdegrund

Grundtankarna i Senspero är baserade på styrkebaserade perspektiv och systemiska, socialkonstruktionistiska teorier och metoder.

Senspero baseras på en övertygelse att positionen som chef och ledare kan skapa unika förutsättningar för växande och framgång i organisationer om man använder sig av ett uppskattande förhållningssätt och metoder. Kraften av att utforska vad som fungerar bra i en organisation och användandet av varje medarbetares unika kompetens och resurser i arbetet mot organisationens mål skapar möjligheter för växande och tydlighet i organisationen. När man involverar medarbetarna i sin egen utveckling och i organisationens mål blir det möjligt att skapa en unik passion i arbetet, förankring och engagemang där varje medlem tar ansvar utifrån sin unika position i arbetet mot organisationens mål. Detta skapar en positiv grund för ett fortsatt framgångsrikt arbete framåt.

Du vet inte vilka resurser du har i organisationen innan du frågar efter dem och det är inte möjligt att veta vilka fantastiska resultat som är möjliga att få innan individer och grupper har sina unika och möjliggörande förutsättningar. Detta betyder att sammanhanget har stor betydelse för hur individer och grupper kommer till sin rätt och små skillnader kan göra en stor skillnad.

Allt människor gör kan ses som ett resultat av deras värderingar/värdegrund. Utifrån det som är viktigt för oss i våra liv och i vårt arbete handlar vi och fattar beslut. Människor skapar sin förståelse utifrån tidigare och aktuella erfarenheter och sammanhang men också utifrån sina drömmar om framtiden. Att bli ledd av en individ som förstår vad som motiverar oss och uppskattar denna kraft kommer att vara ett nöje. Att bli ledd av en person som förstår våra intentioner och beteende och uppskattar detta kommer också att skapa en känsla av förtroende och lojalitet.

Utifrån ett systemiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv ser man organisationer som sociala konstruktioner vilka skapas i stunden utifrån relationer mellan människor och den förståelse som binder samman människor. Även det språk vi använder är ett resultat av en social konstruktion. Utifrån detta tänkande har det sammanhang vi är i, de sammanhang vi skapar och det språk vi använder stor betydelse för meningsskapande och utveckling såväl hos individer som för organisationen.

Det sätt vi kommunicerar på och de berättelser vi berättar om oss själva och om oss som organisation påverkar hur både vi själva och andra ser på oss. Uppskattande och positiva berättelser är viktiga för att skapa yrkesstolthet, mening och den framtid vi önskar. Vi kan skapa vår egen framtid utifrån de handlingar vi gör och på det sätt vi kommunicerar vad som är viktigt i organisationen. Förändring börjar alltid hos oss själva men genom vårt handlande påverkar vi andra. Alla människor behöver en känsla av sammanhang och meningsfullhet och en tydlighet vart man är påväg skapar trygghet.

Att ha ett uppskattande förhållningssätt innebär att man lyssnar på och är nyfiken på människors förståelse och och unika perspektiv. Olika perspektiv handlar syvene och sist mest om att man tittar från olika positioner. Man kan jämföra det med att studera ett landskap från olika håll och olika platser. Genom att se allas bidrag som viktigt blir helheten större och mer kompetens får möjlighet att utvecklas och bidra till helheten. Genom att hedra allas bidrag kan man också se att bakom konflikter och frustrationer finns det något annat som säger vad som är viktigt för människor.

Senspero vill förmedla till alla betydelsen av att hitta och arbeta med styrkor och det som fungerar bra istället för att studera problem. Vi är övertygade om att det man fokuserar på får man se mer utav. Så vad vill vi se mer utav?

Sespero vill i sitt arbete och i mötet med andra förmedla en tilltro till människors kraft och förmåga att utvecklas. Vi tror att människor skapar sig sin bild av sig själva i samspel med andra. Hur man uppfattar ett budskap är alltid unikt för varje mottagare. Detta innebär också att uppskattning uppfattas på olika sätt av varje mottagare.

Den ständiga frågan är vad det är som gör människor till den de är. En viktig fråga inför framtiden är vem man vill vara och hur detta kommer att märkas?

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero