Kvalitetssäkring

Vi på Senspero är mycket måna om att det uppdrag som är avtalat följs och att uppdragsgivare uppnår önskat resultat. För att göra detta finns alltid ett klart målfokus för varje insats.

För att säkra kvalitén görs utvärdering efter avslutad insats. Uppdragsgivare involveras också i hur man kommer att märka önskat resultat och vilka tecken som kommer att vara på detta för att få ett tydligt målfokus för insatsen och bild vad den ska åstadkomma.

För att säkra kvalitén under pågående uppdrag involveras alltid deltagarna i målen för insatsen och de är med och utvärderar det som uppnåtts.

Det arbetsätt som används är mycket kollaborativt vilket innebär att deltagarna blir delaktiga och samskapare till resultatet av utbildningen. Detta arbetsätt uppmanar också till eget ansvar för att få ut så mycket som möjligt av utbildningssatsningen.

Senspero har en stark värdegrund med styrkebaserade och systemiska influenser. Det arbetsätt Senspero har bygger på att stärka resurser och kompetens och att fokusera på det man vill se mer av.

Arbetet har hela tiden fokus på etiska och estetiska perspektiv och hur man kan arbeta med att respektera människors olika synvinklar och perspektiv. Sensepro förespråkar en mångfald av perspektiv för att öka människors samarbetsförmåga och förståelse för varandra.

Konflikter och frustrationer omformuleras till att fokusera på vad som är viktigt för människor och vad de värderar i sina liv. På detta sätt blir olika perspektiv viktiga men utifrån ett uppskattande förhållningssätt och Senspero fokuserar alltid på vad människor är nöjda med och stolta över samt vad man vill uppnå.

Ytterligare faktorer som finns för att säkra kvalitén är att Senspero är involverad i forskning runt ledarskap och är på så sätt kopplad med sin verksamhet till ett Universitet.

Senspero deltar också i nätverk och utbildningar för att hela tiden hålla sig ajour med utveckling och öka sin kunskap inom området.

Senspero välkomnar feedback under alla utbildningsdagar för att skapa ett optimalt sammanhang för allas växande.

För att säkerställa att omfattning upprätthålls har Senspero samarbetspartners vid eventuell sjukdom. Detta är personer som delar Sensperos värdegrund och arbetar med motsvarande förhållningssätt och metoder.

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero