Värdegrund

Grundtankarna i Senspero är baserade på styrkebaserade perspektiv och systemiska, socialkonstruktionistiska teorier och metoder.

Senspero baseras på en övertygelse att positionen som chef och ledare kan skapa unika förutsättningar för växande och framgång i organisationer om man använder sig av ett uppskattande förhållningssätt och metoder. Kraften av att utforska vad som fungerar bra i en organisation och användandet av varje medarbetares unika kompetens och resurser i arbetet mot organisationens mål skapar möjligheter för växande och tydlighet i organisationen. När man involverar medarbetarna i sin egen utveckling och i organisationens mål blir det möjligt att skapa en unik passion i arbetet, förankring och engagemang där varje medlem tar ansvar utifrån sin unika position i arbetet mot organisationens mål. Detta skapar en positiv grund för ett fortsatt framgångsrikt arbete framåt.

Du vet inte vilka resurser du har i organisationen innan du frågar efter dem och det är inte möjligt att veta vilka fantastiska resultat som är möjliga att få innan individer och grupper har sina unika och möjliggörande förutsättningar. Detta betyder att sammanhanget har stor betydelse för hur individer och grupper kommer till sin rätt och små skillnader kan göra en stor skillnad.

Allt människor gör kan ses som ett resultat av deras värderingar/värdegrund. Utifrån det som är viktigt för oss i våra liv och i vårt arbete handlar vi och fattar beslut. Människor skapar sin förståelse utifrån tidigare och aktuella erfarenheter och sammanhang men också utifrån sina drömmar om framtiden. Att bli ledd av en individ som förstår vad som motiverar oss och uppskattar denna kraft kommer att vara ett nöje. Att bli ledd av en person som förstår våra intentioner och beteende och uppskattar detta kommer också att skapa en känsla av förtroende och lojalitet.

Utifrån ett systemiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv ser man organisationer som sociala konstruktioner vilka skapas i stunden utifrån relationer mellan människor och den förståelse som binder samman människor. Även det språk vi använder är ett resultat av en social konstruktion. Utifrån detta tänkande har det sammanhang vi är i, de sammanhang vi skapar och det språk vi använder stor betydelse för meningsskapande och utveckling såväl hos individer som för organisationen.

Det sätt vi kommunicerar på och de berättelser vi berättar om oss själva och om oss som organisation påverkar hur både vi själva och andra ser på oss. Uppskattande och positiva berättelser är viktiga för att skapa yrkesstolthet, mening och den framtid vi önskar. Vi kan skapa vår egen framtid utifrån de handlingar vi gör och på det sätt vi kommunicerar vad som är viktigt i organisationen. Förändring börjar alltid hos oss själva men genom vårt handlande påverkar vi andra. Alla människor behöver en känsla av sammanhang och meningsfullhet och en tydlighet vart man är påväg skapar trygghet.

Att ha ett uppskattande förhållningssätt innebär att man lyssnar på och är nyfiken på människors förståelse och och unika perspektiv. Olika perspektiv handlar syvene och sist mest om att man tittar från olika positioner. Man kan jämföra det med att studera ett landskap från olika håll och olika platser. Genom att se allas bidrag som viktigt blir helheten större och mer kompetens får möjlighet att utvecklas och bidra till helheten. Genom att hedra allas bidrag kan man också se att bakom konflikter och frustrationer finns det något annat som säger vad som är viktigt för människor.

Senspero vill förmedla till alla betydelsen av att hitta och arbeta med styrkor och det som fungerar bra istället för att studera problem. Vi är övertygade om att det man fokuserar på får man se mer utav. Så vad vill vi se mer utav?

Sespero vill i sitt arbete och i mötet med andra förmedla en tilltro till människors kraft och förmåga att utvecklas. Vi tror att människor skapar sig sin bild av sig själva i samspel med andra. Hur man uppfattar ett budskap är alltid unikt för varje mottagare. Detta innebär också att uppskattning uppfattas på olika sätt av varje mottagare.

Den ständiga frågan är vad det är som gör människor till den de är. En viktig fråga inför framtiden är vem man vill vara och hur detta kommer att märkas?

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero